fbpx

Cooperation

Regulamin współpracy 1. Postanowienia ogólne Internetowy System Obsługi Klienta R-shop umieszczony na stronach internetowych R-shop.eujest dla agencji reklamowych oraz innych firm spoza branży prowadzony jest przez firmę Polibiuro Adam Richta z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 3 /24 określaną w  poniższym regulaminie jako Zleceniobiorca. Zamówienia w serwisie R-shop mogą składać Klienci, którzy: – posiadają dostęp do internetu – zostali zarejestrowani  w systemie R-shop – otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu – zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. 2. Polityka prywatności i Cookies Podczas współpracy z Klientem, firma Polibiuro przechowuje dane osobowe Klienta, podane przez niego dobrowolnie w formularzu rejestracyjnym. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod prawidłowy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych. Polibiuro zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności uzyskanych informacji oraz do nie udostępniania danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Polibiuro nie przechowuje takich danych jak numer karty kredytowej czy dane dostępu do konta bankowego. Klient ma prawo do zmiany i poprawienia swoich danych, korzystając w tym celu ze stosownych narzędzi udostępnionych na serwisach internetowych. Serwis R-shop wykorzystuje technologię Cookies pozwalającą na identyfikację urządzenia użytkownika i dostosowanie stron do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies są też wykorzystywane przez nasze witryny do celów statystycznych.  Klient ma możliwość wyłączenia technologii Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to powodować niewłaściwe funkcjonowanie serwisów na jego urządzeniu. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ). 3. Terminy Realizacji W serwisie R-shop podawane są informacje o terminach realizacji zamówień. Terminy realizacji podane na stronach internetowych R-shop są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń dokonywanych poza serwisem R-shop terminy podawane są indywidualnie. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie R-shop oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku. Jeśli Klient złożył zamówienie w systemie, dokonał zapłaty i dostarczył plik lub zaakceptował projekt po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. Zobowiązujące terminy realizacji wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone pisemnie przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę jako wiążące i ostateczne.   Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.),które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których firma Polibiuro nie mogła przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców firmy Polibiuro. Polibiuro zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.   4. Nadruku i Dostarczone pliki Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta. Zleceniobiorca powiadomi zleceniodawcę o wadach przesłanych plików oraz komiczności ich osunięcia. Jeśli mimo to wady nie zostaną osunięte realizacja nastąpi zgodnie z przesłanymi plikami przez zleceniodawcę.   W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Polibiuro ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Polibiuro zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w z leceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/-3 % Wyjątkiem jest sytuacja jeśli Zleceniodawca zleci opcjonalnie wykonanie projektu na podstawie przesłanych materiałów. Plik dostarczony drogą internetową Polibiuro zobowiązuje się skasować po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Polibiuro jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Odstępstwem od wyżej wymieniowych terminów jest sytuacja kiedy Zleceniodawca wniesie reklamację, a pliki będą przechowywane do czasu jej rozpatrzenia. Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, wskazane na naszych serwisach internetowych. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma Polibiuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Przesyłki są standardowo ubezpieczone. W niektórych przypadkach wynikających z indywidualnych ustaleń lub promocji Polibiuro może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny): Polibiuro, ul. Warszawska 3 . 24, 41-200 Sosnowiec w godz. 8-16.   5. Ceny, faktury i metody płatności Ceny opublikowane w cenniku na stronie R-shop są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie R-shop powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Firmę Polibiuro Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do realizacji a Zleceniodawca nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie. Za każde zrealizowane zamówienie Polibiuro wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy. W przypadku wysyłek na terenie Polski faktury zawsze wystawiane są z 23 % stawką VAT, niezależnie od miejsca rejestracji firmy. Rejestrując się w systemie R-shop Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.  Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się w systemie R-shop wybierając podstronę „Faktury” w Panelu Klienta.  Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po złożeniu wcześniej przez niego stosownego pisemnego oświadczenia.

6. Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze (za pobraniem): zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia lub w kasie Punktu Odbioru Osobistego. W wybranych przypadkach sklep Agito.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem: forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Agito.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. Informujemy, że nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.
 • Przelewem online (PayU): forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. (mTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank, Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole).
 • Płatność kartą (Visa, Mastercard): po złożeniu zamówienia w sklepie, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę PayU w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma PayU S.A., a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. W przypadku nieudanej autoryzacji, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy (poniżej) w celu dokonania zmiany formy płatności.

Klienci posiadający przyznane przez firmę Polibiuro odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 do 14 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto. Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).   7. Reklamacje Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Polibiuro nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji o ile nie zostały one zlecone poprzez system R-shop. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzucają metody zdobienia oraz druku* druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach oraz z wykorzystaniem różnych metod zdobienia, personalizacji materiałów reklamowych. Różnice takie nie podlegają reklamacji. Polibiuro może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest zlecenie w Polibiuro wykonanie proofu , prototypu przed realizacją zlecenia. Odstępstwo między proofem , lub wykonanym prototypem, a realizacją daje podstawy do reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej.| To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Polibiuro za złożone zamówienie. Polibiuro nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Polibiuro reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Polibiuro poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Polibiuro . Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. 8. Zwrot towaru

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

a.

TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

wynosi 14 dni kalendarzowych. Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień powstanie zobowiązania czyli złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

b

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

c

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

d

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; np. pamięci USB, towary importowane.

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Oznacza to, że wyłączone są wszelkie usługi zwiane ze znakowaniem personalizowaniem materiałów reklamowych, oraz wykonaniem projektów graficznych.

  Np. usługi druku, teczki, ulotki, wizytówki, notesy itd.

  Tekstylia reklamowe ze znakowaniem.

  Materiały reklamowe personalizowanie wykonane na zamówienie.

 3. Materiały reklamowe i artykuły z nadrukiem, znakowane.

 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9. POZOSTAŁE REGULACJE

 1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych   uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Wykonawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klient rejestrując się w systemie R-shop zgadza się na powyższe zasady współpracy.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Czytaj więcej w Polityce Cookies
Zamknij